Աշխարհագրական դիրքը

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը գտնվում է Արարատի մարզում Արարատյան դաշտի հարևանությամբ, գրեթե 45° միջօրեականի ուղղվածությամբ հյուսիս արևմուտքից դեպի հարավ-արևելք ձգվող Գեղամա հրաբխային լեռնավահանի հարավային հատվածի բարձրադիր լեռնաբազուկների և լեռնային համեմատաբար ցածրադիր համակարգի Արարատյան դաշտն արևելյան կեղմից երիզող Երանոսի և Երախի լեռների և դրանց լեռնաբազուկների վրա: Այն զբաղեցնում է 23.213.5 հա տարածք: Արգելոցը տեղակայված է ծովի մակարդակից 700-ից մինչև 2800 մ բարձրության վրա:

1Relief

Տարածքի մակերևույթը խիստ լեռնային է և գետային ցանցի շնորհիվ մասնատված է բազմաթիվ խորը ձորերի: Սա երկրաբանական անցյալի ակտիվ տեկտոնական գործունեության և երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկությունների արդյունք է: Ներկայումս էլ շարունակվում են լավ արտահայտված էրոզիայի գործընթացները, որոնք ընթանում են լեռնային ապարների քամահարմամբ և հողմահարմամբ:

Արգելոցի տարածքով հոսում են Արաքս գետի ձախակողմյան երկու խոշոր լեռնային վտակները՝ Ազատ (երկարությունը 40 կմ) և Վեդի (58 կմ) գետերը` իրենց բազմաթիվ վտակներով:

Արգելոցի տարածքին մոտ կան միմյանց հարևանությամբ գտնվող Ջղինի երկու փոքր լճերը և ներկայումս ճահճացող մի լճակ:

Արգելոցի կլիման չոր ցամաքային է: Ձմեռը ցուրտ է և ձյունառատ, բավականին ցածր` մինչև -25°C ջերմաստիճանով: Ամառը չոր է և շոգ` մինչև +38°C ջերմաստիճանով: Տարեկան տեղումների միջին քանակը 400-600 մմ է, հազվադեպ` մինչև 800 մմ հատկապես բարձրլեռնային գոտում:

Արգելոցի տարածքի հողային ծածկույթը` կապված լավ արտահայտված ուղղաձիգ գոտիականության և ռելիեֆի բնույթի հետ, խիստ բազմազան է: Ստորին լեռնային և նախալեռնային գոտում տարածված են խայտաբղետ կավային, գորշ կիսանապատային, գիպսային, ավազային, թույլ աղակալված բաց գորշավուն հեղերը: Միջին լեռնային գոտում տարածված են լեռնատափաստանային շագանակագույն և մոխրագույն անտառային հողերը: Բարձր լեռնային գոտում տարածված են լեռնամարգագետնային սև կամ մուգ գորշավուն հողերը: